Obchodní podmínky Beautyhouse Salon Verité

Čsl. armády 61/75, Zeleneč, 250 91

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní závazkové vztahy mezi  poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (dále jen „poskytovatel“) a kupujícím poskytovaných služeb a produktů (dále jen „klient“).
 2. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů dosvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
 3. Objednáním konkrétního termínu pro provedení služby (osobně/telefonicky/on-line rezervace) projevuje klient svůj souhlas s VOP poskytovatele. Nesouhlasí-li klient s těmito podmínkami, má možnost služeb salonu nevyužít.

Objednávka služeb

 1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně/telefonicky/on-line rezervace). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
 2. Změnu smluveného termínu či jeho rušení je potřeba ohlásit nejpozději 24 hod. předem (osobně/telefonicky/on-line rezervace). V případě pozdního ohlášení změny, zrušení termínu (později než  24 hod. předem) si poskytovatel vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby okamžitou platbou na účet.
 3. Nedostaví-li se klient ve smluveném termínu bez předchozí změny či zrušení, poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat 50 % z ceny objednané služby okamžitou platbou. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat.
 4. Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním, poskytovatel zkracuje dobu služby tak, aby následující klient mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí sumu za celou proceduru dle ceníku.
 5. Při překážce ze strany salonu a rušení termínu méně než 24hod. předem, bude v náhradním termínu klientovi poskytnuta sleva 25-50% z ceny objednané služby (v závislosti na okolnostech).

Dárkové poukazy

 1. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
 2. Platnost dárkového poukazu je ode dne vystavení do dne uvedeného jako konec platnosti včetně.
 3. Dárkový poukaz je potřeba předložit před provedením služby  pro ověření jeho platnosti. Pokud je doba platnosti překročena, poukaz nemusí být akceptován a poskytovatel službu provede v případě, že za ni klient zaplatí částku dle ceníku.
 4. Pokud je poukaz vystaven na konkrétní hodnotu, cena poskytnuté služby se od této hodnoty odečte a příp. zůstatek klient může využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu. Je-li částka za provedenou službu vyšší než hodnota poukazu, tento rozdíl klient doplatí.

Odmítnutí služby poskytovatelem

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout v těchto případech:
 • Klient trpí kontraindikacemi.
 • Klient se dostaví na proceduru v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek.
 • Klient se dostaví na proceduru se zdravotními problémy včetně oparu, ječných zrn apod.

Osobní věci a cennosti

 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu osobních věcí a cenností před, v průběhu a po proceduře v prostorách provozovny.
 2. Cennosti si vždy ponechejte v bezprostřední blízkosti při proceduře.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Klienta je Poskytovatelem poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Osobní údaje Klienta budou Poskytovatelem zpracovávány, shromažďovány a uchovávány pouze pro účely plnění Smlouvy. Klient souhlasí, aby Poskytovatel shromažďoval, uchovával a zpracovával jeho citlivé osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služby (dále společně jako „Osobní údaje“). Uvedený souhlas je poskytován pouze pro účely poskytování Služby.
 3. Klient bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně Osobních údajů.

Ceník

 1. Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí přímo v provozovně a na webových stránkách (www.salonverite.cz).
 2. Objednáním služby klient souhlasí s uvedenými cenami.

Reklamace

 1. Reklamace musí být uplatněna písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady. K později učiněným reklamacím nebude brán vzhledem k povaze služby zřetel. Reklamace musí obsahovat popis vady, v čem spočívá a jak se projevuje. Uplatnění reklamace bude Klientem zasláno v listinné formě na adresu provozovny.

Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

 1. Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem poskytovatele a zavazuje se k dodržování bezpečnostních a hygienických pokynů poskytovatele.

Platnost a účinnost

 1. Tyto OP vstupují v platnost dne 1.1.2022 a tvoří nedílnou součást ústní úmluvy o poskytnutí služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.Děkujeme Vám za respektování obchodních podmínek.

Tým Beautysalonu Verité